Bingdao

Bingdao
冰島

Propose Changes

Baohongyinji

357g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bingdao

Productions

2015 Bingdao 357g
2014 Bingdao 357g
2013 Bingdao 2013 Bingdao 357g
2012 Bingdao 357g