Bingdao Laozhai

Bingdao Laozhai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: BIngdao (Lincang)

Productions

2016 Bingdao Laozhai 400g
2016 Bingdao Laozhai Autumn 400g
2014 Bingdao Laozhai Autumn 400g
2013 Bingdao Laozhai Autumn 400g