Bainishui

Bainishui

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Productions

2016 Bainishui 400g
2015 Bainishui 400g