Edit Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian

View on Site

Propose Changes to: Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
勐库戎氏勐库春尖

Chinese Characters: 勐库戎氏勐库春尖
Size: 400
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/004/090/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20160427114037.jpg?1461728681
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: