Edit Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha

View on Site

Propose Changes to: Meng Ku Rong Shi Mang Fei Gu Shu Cha
勐库戎氏忙肺古树茶

Chinese Characters: 勐库戎氏忙肺古树茶
Size: 500
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/004/360/thumb/%E5%8B%90%E5%BA%93%E6%88%8E%E6%B0%8F%E5%BF%99%E8%82%BA%E5%8F%A4%E6%A0%91%E8%8C%B6.png?1469439580
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: