Edit Shi Deng Bu Bu Gao

View on Site

Propose Changes to: Shi Deng Bu Bu Gao
沱茶仕登步步高

Chinese Characters: 沱茶仕登步步高
Size: 500
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/519/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150907155249.jpg?1441612977
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: