Edit Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha

View on Site

Propose Changes to: Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha
沱茶上善冰岛古树圆茶

Chinese Characters: 沱茶上善冰岛古树圆茶
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/889/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20160301100108.png?1456798084
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: