Edit Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan

View on Site

Propose Changes to: Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan
沱茶南诏珍藏特制砖

Chinese Characters: 沱茶南诏珍藏特制砖
Size: 1000
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/908/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20160309163418.png?1457513064
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: