Zi Zhen Shang Pin Tuo Cha

Zi Zhen Shang Pin Tuo Cha
沱茶子珍尚品沱茶

Propose Changes

Xiaguan

45g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Zhen Shang Pin Tuo Cha 2014 Zi Zhen Shang Pin Tuo Cha 45g
28 pieces in a tong.