Zi Yun Yuan Cha

Zi Yun Yuan Cha
紫韵圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Zi Yun Yuan Cha 2009 Zi Yun Yuan Cha 100g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian