Zi Yun Yuan Cha

Zi Yun Yuan Cha
紫云圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Yun Yuan Cha 2011 Zi Yun Yuan Cha 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian