Zi Yun Hao Yuan Cha

Zi Yun Hao Yuan Cha
紫云号圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Yun Hao Yuan Cha 2003 Zi Yun Hao Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian