Zhong Hua Tie Bing

Zhong Hua Tie Bing
沱茶中华铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhong Hua Tie Bing 2015 Zhong Hua Tie Bing 357g
7 pieces in a tong.