Zhong Guo Tuo

Zhong Guo Tuo
沱茶中国沱

Propose Changes

Xiaguan

365g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhong Guo Tuo 2017 Zhong Guo Tuo 365g
Zhong Guo Tuo 2015 Zhong Guo Tuo 365g
16 pieces in a tong.