Zhen Cang Xiao Bai Cai Bing Cha

Zhen Cang Xiao Bai Cai Bing Cha
沱茶珍藏小白菜饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhen Cang Xiao Bai Cai Bing Cha 2014 Zhen Cang Xiao Bai Cai Bing Cha 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian