Zhen Cang Kong Que

Zhen Cang Kong Que
沱茶珍藏孔雀

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhen Cang Kong Que 2017 Zhen Cang Kong Que 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian