Zhen Cang Kong Que

Zhen Cang Kong Que
珍藏孔雀

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhen Cang Kong Que 2016 Zhen Cang Kong Que 357g
42 pieces in a tong.