Zhen Cang Da Bai Cai

Zhen Cang Da Bai Cai
沱茶珍藏大白菜

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhen Cang Da Bai Cai 2015 Zhen Cang Da Bai Cai 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian