Zhao Cai Jin Bao

Zhao Cai Jin Bao
沱茶招财进宝

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Zhao Cai Jin Bao 2015 Zhao Cai Jin Bao 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian