Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha

Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha
早春乔木圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha 2003 Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian