Zao Chun Qiao Mu Gong Bing

Zao Chun Qiao Mu Gong Bing
早春乔木贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zao Chun Qiao Mu Gong Bing 2003 Zao Chun Qiao Mu Gong Bing 250g
5 pieces in a tong, 110 pieces in a jian