Yun Xiang Li Cha

Yun Xiang Li Cha
韵象礼茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Xiang Li Cha 2006 Yun Xiang Li Cha 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian