Yun Nan You Ji Bing

Yun Nan You Ji Bing
云南有机饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan You Ji Bing 2004 Yun Nan You Ji Bing 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian