Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha

Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha
沱茶云南七子柑普饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha 2016 Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian