Yun Nan Qi Zi Bing

Yun Nan Qi Zi Bing
沱茶云南七子饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Qi Zi Bing 2013 Yun Nan Qi Zi Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian