Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi )

Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi )
沱茶云南紧茶(XY特制)

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi ) 2016 Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi ) 250g
7 pieces in a tong, 6 pieces in a jian