Yun Nan Gu Shu Feng Bing

Yun Nan Gu Shu Feng Bing
沱茶云南古树凤饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Gu Shu Feng Bing 2016 Yun Nan Gu Shu Feng Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian