Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha

Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha
沱茶云南高山古树饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha 2016 Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian