Yun Nan Fang Cha

Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Propose Changes

Xiaguan

125g
7 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Fang Cha 2015 Yun Nan Fang Cha 125g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha 2011 Yun Nan Fang Cha 125g
232 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha 2010 Yun Nan Fang Cha 125g
232 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha 2009 Yun Nan Fang Cha 125g
232 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha 2006 Yun Nan Fang Cha 125g
232 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha 2004 Yun Nan Fang Cha 125g
220 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha 2003 Yun Nan Fang Cha 125g
220 pieces in a tong.