Yun Nan Cang Er Yuan Cha

Yun Nan Cang Er Yuan Cha
沱茶云南苍洱圆茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Cang Er Yuan Cha 2016 Yun Nan Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian