Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )

Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )
沱茶云南饼茶(小铁饼)

Propose Changes

Xiaguan

125g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 2016 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 125g
80 pieces in a tong.
Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 2014 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 125g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 2011 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 125g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 2006 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing ) 125g
4 pieces in a tong, 240 pieces in a jian