Yun Mei Qi Zi Bing

Yun Mei Qi Zi Bing
沱茶云梅七子饼

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Mei Qi Zi Bing 2008 Yun Mei Qi Zi Bing 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian