Yun Mei Chun Yuan Cha

Yun Mei Chun Yuan Cha
沱茶云梅春圆茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Mei Chun Yuan Cha 2014 Yun Mei Chun Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Yun Mei Chun Yuan Cha 2011 Yun Mei Chun Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Yun Mei Chun Yuan Cha 2011 Yun Mei Chun Yuan Cha 125g
8 pieces in a tong, 72 pieces in a jian