Yue Chen Yue Xiang

Yue Chen Yue Xiang
越陈越香

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yue Chen Yue Xiang 2011 Yue Chen Yue Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yue Chen Yue Xiang 2010 Yue Chen Yue Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yue Chen Yue Xiang 2009 Yue Chen Yue Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian