Yue Chen Yue Xiang Shi Ji Bing

Yue Chen Yue Xiang Shi Ji Bing
越陈越香世纪饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yue Chen Yue Xiang Shi Ji Bing 2000 Yue Chen Yue Xiang Shi Ji Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian