Yuan He

Yuan He
老同志缘和

Propose Changes

Haiwan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yuan He 2015 Yuan He 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yuan He 2013 Yuan He 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian