Yu Shou Shen Yun

Yu Shou Shen Yun
老同志玉寿神韵

Propose Changes

Haiwan

500g
7 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Shou Shen Yun 2017 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun 2016 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun 2015 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun 2014 Yu Shou Shen Yun 500g
Yu Shou Shen Yun 2013 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong.
Yu Shou Shen Yun 2012 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun 2011 Yu Shou Shen Yun 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian