Yu Shang Gong Cha

Yu Shang Gong Cha
沱茶御赏贡茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Shang Gong Cha 2008 Yu Shang Gong Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian