Yu Run

Yu Run
玉润

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yu Run 2007 Yu Run 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian