Yu Run Tian Xiang

Yu Run Tian Xiang
玉润天香

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Run Tian Xiang 2014 Yu Run Tian Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yu Run Tian Xiang 2007 Yu Run Tian Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian