Yu Run Pu Bing

Yu Run Pu Bing
玉润普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yu Run Pu Bing 2011 Yu Run Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian