Yu Run Nv Er Cha

Yu Run Nv Er Cha
玉润女儿茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Run Nv Er Cha 2007 Yu Run Nv Er Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian