Yu Gong Yuan Cha

Yu Gong Yuan Cha
御贡圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yu Gong Yuan Cha 2015 Yu Gong Yuan Cha 200g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian