Ying Xiong Jun Ma

Ying Xiong Jun Ma
英雄骏马

Propose Changes

Menghai Tea Factory

800g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ying Xiong Jun Ma 2014 Ying Xiong Jun Ma 800g
4 pieces in a tong.
Ying Xiong Jun Ma 2014 Ying Xiong Jun Ma 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian