Yin

Yin
沱茶银

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin 2011 Yin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian