Yin Tie Bing

Yin Tie Bing
沱茶银铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin Tie Bing 2011 Yin Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian