Yi Xiang

Yi Xiang
沱茶依香

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Xiang 2007 Yi Xiang 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian