Yi Wu Zheng Shan

Yi Wu Zheng Shan
易武正山

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan 2014 Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan 2012 Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan 2011 Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan 2010 Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan 2009 Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian