Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha
易武正山野生茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 2001 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian