Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha
易武正山野生茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 2004 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 500g
7 pieces in a tong, 70 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 2001 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha 500g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian